Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden voor bedrijven en particulieren

Flow Learning Academy - training en cursus

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Flow Learning Academy” verstaan: Flow Learning Academy B.V., gevestigd te Oranje Nassaulaan 9, 5211 AS te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Een opdrachtgever is in juridisch opzicht de partij die een overeenkomst aangaat met Flow Learning Academy. De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan om voor één of meerdere cursisten training en/of cursus af te nemen verzorgd door Flow Learning Academy.

1.2 Op iedere opdrachtgever en zijn cursisten zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk van de zijde van Flow Learning Academy wordt uitgesloten. Afwijkingen zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk door Flow Learning Academy zijn bevestigd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Flow Learning Academy zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst tussen Flow Learning Academy en een opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever het contract, binnen 14 dagen na dagtekening ervan, ondertekend aan Flow Learning Academy retourneert. Na ontvangst zendt Flow Learning Academy een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Artikel 3 – Verplaatsen

3.1 De opdrachtgever kan een met Flow Learning Academy afgesproken taalprogramma verplaatsen naar een andere periode, mits het verzoek tot verplaatsing niet is gelegen binnen het tijdvak van vier weken voor de daadwerkelijke training.

3.2 Een verplaatsing als bedoeld in artikel 3.1 wordt slechts gehonoreerd indien de training binnen twaalf maanden na de eerste boeking plaatsvindt. Voor elk verplaatsing wordt € 50,- (exclusief btw) aan kosten in rekening gebracht.

3.3 Indien een verplaatsingsverzoek van de cursist is gelegen binnen het tijdvak van vier weken vóór de training, of niet voldoet aan artikel 3.2, wordt het verzoek niet meer gehonoreerd. Een verplaatsing wordt dan beschouwd als een annulering (zie artikel 4).

3.4 Opdrachtgever en Flow Learning Academy spannen zich in om te voldoen aan overheidsmaatregelen wanneer door noodverordening en/of wetgeving de burgervrijheden zijn beperkt. Trainingen zullen uitsluitend conform de maatregelen van de betrokken (semi)overheidsinstanties worden verzorgd. Flow Learning Academy is hiervoor verantwoordelijk wanneer de training via de ‘open inschrijvingen’ wordt aangeboden én de leslocatie kan en zal voldoen aan het aanpassen van de lesfaciliteiten. Indien de leslocatie niet kan voldoen aan de richtlijnen en/of de locatie sluit (tijdelijk), dan zal Flow Learning Academy te allen tijde trachten de training online te laten plaatsvinden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opvolgen van de maatregelen van de overheid wanneer de training incompany verzorgd wordt.
M.b.t. de COVID-19-maatregelen verklaart opdrachtgever dat het volgen van de bijeenkomst noodzakelijk is voor de continuering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Artikel 4 – Annuleren

4.1 Annuleren is mogelijk. In het geval van annulering in het tijdvak dat is gelegen vier weken vóór aanvang van de training, wordt de
volledige cursusprijs in rekening gebracht. In alle andere gevallen gelden annuleringskosten van 50%.

4.2 In geval van overlijden van de cursist voordat met de training is aangevangen, geldt een annulering van rechtswege zonder dat kosten verschuldigd worden. Een eventueel reeds gedane betaling wordt gerestitueerd.

Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 Flow Learning Academy is gehouden het contract naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

5.2 Flow Learning Academy zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Flow Learning Academy zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Flow Learning Academy is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Flow Learning Academy aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Flow Learning Academy het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Flow Learning Academy voor de vertrouwelijke behandeling en deugdelijke uitvoering van de opdracht. Flow Learning Academy zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Flow Learning Academy is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Flow Learning Academy aannemelijk kan maken den deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Flow Learning Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door opdrachtgever of cursisten geleden – hoe ook genaamd – behoudens in geval de schade is ontstaan door opzet of grove schuld, welke aan Flow Learning Academy is toe te rekenen.

6.2 De verplichtingen van Flow Learning Academy uit hoofde van de aangegane contracten zijn inspanningsverplichtingen. Flow Learning Academy is niet aansprakelijk indien de cursist de beoogde resultaten niet bereikt.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt dat betaling aan Flow Learning Academy vier weken vóór aanvang van de training – zonder korting of verrekening – moet zijn ontvangen door Flow Learning Academy.

7.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

7.3 Indien en voor zover de periode welke gelegen is tussen het moment van boeking en het moment van de training korter is dan vier weken, dan dient het contract per ommegaande te worden geretourneerd en de betaling aansluitend te worden ontvangen door Flow Learning Academy.

7.4 Niet tijdige betaling laat onverlet dat het tot stand gekomen contract van kracht blijft en partijen onverkort bindt, zij het dat Flow Learning Academy zich het recht voorbehoudt de afgesproken periode waarin de training zou plaatsvinden te laten vervallen en in onderling overleg een alternatieve periode vast te stellen. Indien door toedoen van opdrachtgever een dergelijke alternatieve periode niet wordt vastgesteld binnen een redelijke termijn – zulks ter beoordeling van Flow Learning Academy – zal het contract als ontbonden gelden. Opdrachtgever is in dat geval 50% van de cursusprijs verschuldigd.

7.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval Flow Learning Academy over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

7.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Flow Learning Academy gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 – Taaltraining is persoonlijk

Een intakegesprek – dat plaatsvindt voorafgaand aan de training – maakt onderdeel uit van de training. Het intakegesprek is een noodzakelijk onderdeel van het maatwerktaalprogramma. Door het persoonlijke karakter van de training kan een cursist niet vervangen worden, tenzij anders overeengekomen en ter beoordeling door Flow Learning Academy.

Artikel 9 – Eigendom en studiemateriaal

9.1 Het trainingsprogramma omvat alle voor de cursist benodigde studiematerialen. Indien de cursist additioneel cursusmateriaal verlangt, dan zullen de kosten daarvan achteraf aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.2 Alle rechten op door Flow Learning Academy ontwikkelde studieprogramma’s, studie- en oefenmaterialen, in welke vorm dan ook, blijven het eigendom van Flow Learning Academy. Het is niemand toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow Learning Academy ten behoeve van derden te gebruiken.

Artikel 10 – Ontbinding en overmacht

10.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Flow Learning Academy, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Flow Learning Academy kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

10.2 Indien Flow Learning Academy door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Flow Learning Academy, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Flow Learning Academy geen invloed kan uitoefenen.

10.3 Indien Flow Learning Academy ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde voorschotten.

Artikel 11 – Geschillen

Geschillen worden zoveel mogelijk tussen opdrachtgever en Flow Learning Academy onderling opgelost. Mocht er desondanks verschil van mening blijven, dan is op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing. De rechter te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd over geschillen uit of in verband met deze overeenkomst te oordelen.

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Reviews

Wat klanten over ons zeggen

Flow Learning Academy werkt voor klanten uit verschillende vakgebieden. Wij bieden taaltrainingen op maat. Een greep uit wat onze klanten over ons zeggen:

Meer dan tevreden

"Ik ben meer dan tevreden over mijn taaltraining. We hebben voldoende gespreksstof, de lessen zijn…"

Anoniem

Zakelijk

Zeer tevreden, erg actuele onderwerpen ook!

"Een zeer fijne en doelgerichte manier van lesgeven met zeer actuele onderwerpen en met behulp…"

Joost

“Il corso a cinque stelle”

"Ik verheug me elke week op de dinsdagavond. Lucia is een hele fijne en goede…"

Marike

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Benieuwd wat Flow Learning Academy voor jou en je bedrijf kan betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel ons op onderstaand telefoonnummer. We helpen je graag!

073 200 1096

Op werkdagen van 08.30 tot 17.00

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×